Zarządzenie Nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zarządzenie Nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składana dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół dla absolwentów

  • dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia
  • szkół podstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia

na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

L.P. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 25.04. – 10.06.
2019 r.
11.07. – 16.07.
2019 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty lub art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. 25.04. – 27.06.
2019 r.
11.07. – 30.07.
2019 r.
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty. 21.06. – 25.06.
2019 r.
nie dotyczy
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 28.06.2019 r.
godz. 12.00
31.07.2019 r.
godz.12.00
5 Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. do 03.07.2019 r. do 05.08.2019 r.
6 Potwierdzenie woli podjęcia nauki danej szkole poprzez dostarczenie:
§ oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 3 – uzupełnienie wniosku)
§ zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
do 09.07.2019 r. do 20.08.2019 r.
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. 10.07.2019 r.
godz. 12.00
22.08.2019 r.
godz. 12.00
8 Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia o liczbie wolnych miejsc w szkole – wypełnienie arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. 11.07.2019 r. 23.08.2019 r.