• Informujemy, że procedura przyjmowania do Internatu ZSZ nr 2 jest zawarta w Rozdziale III Regulaminu Internatu ZSZ nr 2

 

I.

KWATEROWANIE

Kwaterowanie mieszkańców na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się w niedzielę 2 września 2018 r. o godzinie 14.00.

Kierownik Internatu informuje, że podczas kwaterowania, w pierwszych dniach września,  z dziećmi do internatu przyjeżdżają obowiązkowo Rodzice. Pełnoletni uczniowie (tzn. Ci, którzy do 2 września 2018 r. ukończyli 18 lat) mogą przyjechać do placówki sami.

Wszyscy w dniu zakwaterowania  (Rodzice/Opiekunowie i pełnoletni Uczniowie) podpisują osobiście umowy o zakwaterowanie . Uczeń bez podpisanej umowy nie zostanie zakwaterowany – nie jest mieszkańcem i nie ma prawa przebywać w internacie.

Dla przyspieszenia procedury przyjęcia we wrześniu – co jest bardzo zalecane ze względu na kolejki i długi czas oczekiwania na załatwienie wszystkich formalności – Rodzice mogą pobrać ze strony www.zsz2.edu.pl z zakładki Internat/do pobrania druki ankiety i zgłoszenia pobytu czasowego (meldunek czasowy itp.). Druki można wypełnić na komputerze, wydrukować dwustronnie i podpisać. Można też wydrukować dwustronnie i wypełnić je ręcznie. Na ankiecie znakiem „x” należy zaznaczyć wszystkie pola  „□”.

Pełnomocnicy Rodziców mogą podpisywać dokumenty po przedłożeniu w internacie oryginału pełnomocnictwa i dokumentu tożsamości.

 

II.

UMOWA

Podstawą zamieszkania ucznia w internacie jest podpisanie przez Rodzica/Opiekuna/ pełnoletniego Ucznia umowy w sprawie zamieszkania ucznia w internacie w roku szkolnym 2018/2019.       W dniu zakwaterowania ww. podpisują w obecności Kierownika Internatu umowę, która, po podpisaniu przez  Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 , jest przekazywana świadczeniobiorcy .

 

III.

OPŁATY

Opłaty należy wnosić w wysokości i terminie wskazanym w podpisanej umowie na konto Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, os Szkolne 18, 31-977 Kraków nr: 93 1020 2892 0000 5902 0590 9520  z dopiskiem „za pobyt w internacie (nazwisko i imię ucznia) ……………………………………….. w miesiącu ………………” . Należność należy wpłacić po zapoznaniu się z jej wysokością w pokoju wychowawców 100 w następnym miesiącu pobytu, za który należności zostały wyliczone (np. za pobyt ucznia we wrześniu płacimy w październiku). Koszt pobytu w każdym miesiącu rożni się. Nie zalecamy więc składania w bankach zlecenia stałego. Bardzo prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty (co do  grosza jak wyliczona przez internat) ponieważ nadpłaty powodują konieczność zwrotów na konto a niedopłaty generują odsetki. Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu wpłat. Obowiązuje termin wpływu środków na konto ZSZ2.

 

 

IV.

REGULAMINY I ZWYCZAJE

Przed podpisaniem umowy prosimy Rodziców i Uczniów o zapoznanie się w dniach 01-02.09.2018 r. z regulaminami i zwyczajami umieszczonymi w zakładce „Internat” na stronie internetowej www.zsz2.edu.pl lub podczas przyjęcia do internatu w placówce. Podczas podpisywania ankiety ucznia Rodzice potwierdzają znajomość ww. regulaminów i zwyczajów własnoręcznym podpisem, zobowiązując się tym samym, do ich przestrzegania. Mieszkańcy zostają zapoznani z ww. podczas pierwszych zajęć z wychowawcą (prosimy jednak aby wraz z Rodzicami wcześniej przestudiowali treść zapisów).

 

 

 

V.

ANKIETA I DANE OSOBOWE

Podczas wypełniania pobranej ze strony internatowej ankiety wychowanka prosimy o podanie wszelkich możliwych form kontaktu z Państwem i Dzieckiem. Brak numeru telefonu czy adresu e-mail uniemożliwi kontakt (np. przesłanie przez Państwa zwolnienia dziecka na noc do domu czy przesłania innej informacji na piśmie). Prosimy by na ankiecie złożyli podpisy oboje Rodzice/Opiekunowie oraz Uczniowie i inne osoby, których zawarte w ankiecie dane dotyczą.

 

VI.

ZAMELDOWANIE

 

Każdy Mieszkaniec internatu podlega obowiązkowi meldunkowemu.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej:

Składają formularz zgłoszenia pobytu czasowego  (do pobrania w zakładce „Internat”). Formularz należy wypełnić czytelnie. Formularz podbija pieczęcią Pełnoletni Uczniowie podpisują formularz sami, za małoletnich dokument podpisują Rodzice/ Opiekunowie. Kierownik Internatu potwierdza prawo do zameldowanie pieczęcią internatu.

Do formularza załącza się kserokopię dowodu osobistego mieszkańca (o ile taki został wydany).

Uczniowie/Rodzice obywateli RP mogą dokonać zameldowania samodzielnie w Urzędzie Miasta Krakowa (najbliższa siedziba urzędu: os. Zgody 2, pok. 18) lub za pośrednictwem Kierownika Internatu poprzez złożenie na Jego ręce ww. dokumentów.

Obywatele innych krajów

Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa  członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkiem rodziny takiego cudzoziemca przedstawia:

-wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego  (do pobrania w zakładce „Internat”). Kierownik Internatu potwierdza prawo do zameldowanie pieczęcią internatu.

– ważny dokument podróży (paszport i jego kserokopię),

– wizę (i jej kserokopię).

Jeśli wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo jesteś w Polsce na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE — przygotuj zamiast wizy JEDEN z następujących dokumentów:

– tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,

–  karta pobytu,

– zgoda na pobyt tolerowany,

– zezwolenie na pobyt czasowy,

–  zezwolenie na pobyt stały,

– zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

– decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

W związku z koniecznością okazania oryginałów wskazanych dokumentów cudzoziemiec ten nie może dokonać zameldowania przez Internet. Musi zgłosić się do UMK osobiście.

Uczeń – obcokrajowiec, który w dniu meldowania jest pełnoletni dokonuje zameldowana sam. Za ucznia małoletniego formalności załatwiają Rodzice/Opiekunowie Prawni przedstawiając podczas formalności dokument tożsamości (paszport, itp.). Jeżeli Rodziców reprezentuje podczas załatwiania formalności Pełnomocnik– w formularzu wpisuje się Jego dane i to On zgłasza w urzędzie zgłoszenie pobytu czasowego (przedstawiając oryginał pełnomocnictwa i dokument tożsamości).

W przypadku braku wizy na termin krótszy niż do końca roku szkolnego uczniowie są meldowani na okres aktualności wizy, lub, w przypadku jej braku – na okres 3 miesięcy.

 

 

Opłaty za zameldowanie (wnoszone w UMK)

 • Czynność zameldowania jest wolna od opłat
 • Wydanie ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY * podlega opłacie skarbowej określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 200 6 r. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami).

 

Po zameldowaniu ucznia rodzice/Opiekunowie/Pełnomocnicy przedstawiają Kierownikowi Internatu ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY (opłata skarbowa w UMK) lub, w przypadku nadania numeru PESEL podczas pierwszego zameldowania na terenie RP – poświadczenie nadania numeru.

 

VII.

POŚCIEL

Kierownik Internatu informuje, ze internat nie wypożycza pościeli i bielizny pościelowej.

 

VIII.

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA INTERNATU

 

RZECZY NIEZBĘDNE:

 • pościel: kołdra, poduszka
 • bielizna pościelowa: poszwa, poszewka, prześcieradło
 • rzeczy osobiste
 • klapki pod prysznic
 • miękkie pantofle
 • przybory toaletowe (w tym papier toaletowy)
 • naczynia, sztućce
 • pojemnik na żywność do szafki (podpisany)
 • pojemnik na żywność do lodówki (podpisany)
 • płyn do mycia naczyń, gąbki, ściereczki, wieszaki do szafy
 • worki do kosza na śmieci 35l

 

RZECZY  PRZYDATNE I MILE WIDZIANE:

 • proszek/płyn do prania
 • płyn do płukania tkanin
 • obrus na stolik 75×75 cm (115×115 cm)
 • zielone rośliny doniczkowe
 • lampka do nauki
 • obraz na ścianę (za zgodą kierownika internatu)
 • bibeloty i inne przedmiot, które umilą Mieszkańcowi pobyt w internacie a są bezpieczne i estetyczne
 • stojąca suszarka do bielizny

WYJAZDOWE DNI W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

wyjazd do godziny 19.00 w środę 31.10.2018, powrót od 19.00 w niedzielę 04.11.2018

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

wyjazd do godziny 19.00 w piątek 21.12.2018  powrót od 19.00 we wtorek 01.01.2019

FERIE ZIMOWE

wyjazd do godziny 19.00 w piątek 11.01.2019, powrót od 19.00 w niedzielę 27.01.2019

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

wyjazd do godziny 19.00 w środę  17.04.2019, powrót od 19.00 we wtorek 23.04.2019

ŚWIĘTA MAJOWE

wyjazd do godziny 19.00 we wtorek 30.04.2019, powrót od 19.00 w niedzielę 05.05.2019

WYJAZD NA WAKACJE

wyjazd w piątek  21.06.2019  do godziny 14:00

Internat  zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych dni wyjazdowych w przypadku konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów lub przyjęcia ofiar kataklizmów z terenu Polski.