Statut Szkoły

 

Aneks do Statutu Szkoły

 

 Program Wychowawczy

 

 Regulamin Wycieczek

 

 Procedury Postępowania Nauczycieli

 

Podanie o duplikat

 

 Raport z Ewaluacji

 

 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

 

Prawo Oświatowe

Tekst ujednolicony rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (stan prawny na dzień 30 kwietnia 2007 r.)

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania